Všeobecné obchodní podmínky společnosti TOSSINO, s. r. o.

(Dále jen “obchodní podmínky”)

Obchodní podmínky společnosti TOSSINO, s. r. o., se sídlem Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 770 186, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č.: 26689/R (dále jen “prodávající”).

Kontakt: kontakt(a)tonnyoravik.cz

Zákaznická linka: +421 948 112 705 (8:00 – 16:00)

1.

Zboží je možné vybírat na našich webových stránkách shop.tonnyoravik.cz.

2.

Při objednávání přes internet uveďte prosím následující údaje:

 • Pokud nakupujete jako spotřebitel, t.j. jako fyzická osoba, která nejedná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte jméno a příjmení, adresu. Současně uveďte Vaše telefonní číslo a e-mail.
 • Pokud nakupujete v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností, uveďte také obchodní jméno, IČO, DIČ a místo podnikání nebo sídlo (tyto typy zákazníků dále jen “kupující”).

3.

Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Detaily objednávky a předpokládaný termín dodání zboží až ke kupujícímu s vámi dohodneme e-mailem. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

4.

Doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího neznamená uzavření kupní smlouvy. Po obdržení potvrzení o přijetí objednávky dochází k ověření dostupnosti zboží ze strany prodávajícího a kupní smlouva je uzavřena až závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailového potvrzení, že je zboží připraveno k vyzvednutí, resp., že bylo expedováno.

5.

Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Zboží však obvykle expedujeme do 5 pracovních dnů. Dodání zboží provádíme během pracovních dní od 9:00 – 18:00, o přesném dni expedice a dodání zboží vás budeme informovat e-mailem.

6.

Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb. při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám, resp. okruhu příjemců uvedeným v bodě 24.

7.

Při přebírání zboží Vám doručíme doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny Vám bude odeslán v den dodání zboží formou e-mailu. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží nebo se:

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední;

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu;

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

8.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.

9.

Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo emailem na adrese reklamace(a)tonnyoravik.cz způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím Vámi podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením Vašeho jména a příjmení, vaší adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání.

10.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

11.

Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy zpět poštou na adresu: TOSSINO, s. r. o., Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika. Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

12.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité a je poškozené nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

13.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používané, poškozené nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši. Náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu budou kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

14.

Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží (spolu se všemi platbami, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků) ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. doručen nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. zpět prodávajícímu.

15.

Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem.

16.

V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

17.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby;

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího;

c) prodej zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů.

18.

Kupní cena zboží Vám bude vždy potvrzena v upřesnění objednávky e-mailem. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

19.

Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny jako konečné ceny. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak. Běžná cena znamená cenu zboží, za kterou předmětné zboží nabízíme bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí, přičemž bude zobrazena vždy ta cena, která lépe odráží cenovou hladinu daného výrobku v daném čase na trhu.

20.

Reklamační řád

Záruční podmínky jsou upraveny tímto reklamačním řádem:

 • Pokud zboží vykazuje zjevné vady, t.j. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení kupujícího.
 • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou reklamaci.
 • Délka záruční doby pro kupující, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 2 zákona č. 634/1992 Sb., trvá 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal). Rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá. Doporučujeme zboží pojistit.
 • Délka záruční doby pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 2 zákona č. 634/1992 Sb., trvá 12 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal). Rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá. Doporučujeme zboží pojistit.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
 • Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo jestli se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
 • Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 • Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 • Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají ze zákona č. 89/2012 Sb. tak, že umístil tento reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si ho přečíst v době před odesláním objednávky.
 • Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen “odborné posouzení zboží”). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.
 • Reklamace se uplatňuje poštou na adrese: TOSSINO, s. r. o., Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
 • Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura), který slouží jako záruční list a vyplněný reklamační list.
 • Prodejce v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího formou dohodnutou s kupujícím.
 • Reklamace musí být vybaveny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 • V situaci, kdy je zboží potřeba zaslat prodávajícímu, koná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu zboží. V případě přepravy křehkého zboží, doporučujeme označit zásilku příslušnými symboly.
 • V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal). Rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.
 • Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování běhu lhůty k reklamaci v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 634/1992 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.
 • Prodejce po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s kupujícím k převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručen kupujícímu formou doporučené zásilky.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborné manipulaci se zbožím, t.j. zejména při:

a) porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou;

b) používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

 • V případě, že kupující nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo když se kupující obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Kupující je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • V případě jakékoli reklamace informuje kupující prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.
 • Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu. Pokud kupující není spotřebitel ve smyslu § 2 zákona č. 634/1992 Sb., záruční doba trvá 12 měsíců.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
 • V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad na kterém bude uveden vyměněné zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí nového zboží, avšak pouze na nové zboží.
 • Veškeré opravy uplatněné právem jsou v záruční době bezplatné.
 • Záruční doba plyne od převzetí zboží.
 • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Pokud dojde k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).
 • Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.
 • Daňový doklad Vám bude odeslán v den dodání zboží formou e-mailu.

21.

Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je oprávněn důkladně zkontrolovat zboží, jakož i jeho obal, při jeho převzetí od přepravce / kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce.

Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do dokladu o převzetí zboží.

Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky. Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného zboží lze uplatnit, pokud se prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

22.

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu ukončení jeho výroby prodávající neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží.

Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 14 kalendářních dnů stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

23.

Body 8. až 16. těchto obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 zákona č. 634/1992 Sb.

24.

Kupující – spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako “RSO”) na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující – spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující – spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující – spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

25.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce v sekci Ochrana osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu poskytnout osobní údaje ve správné a pravdivé formě a je také povinen informovat prodávajícího o každé změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl, jsou správné.

26.

Na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku (v případě pokud kupující nevystupuje jako spotřebitel) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

27.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

28.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Prodávající má povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek. Platně uzavřena smlouva se však řídí obchodními podmínkami v čase, ve kterém byla uzavřena a ve kterém byly obchodní podmínky umístěny na internetové stránce shop.tonnyoravik.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2019.